Trabzon
Akçaabat
Çaykara
Maçka
Sürmene
Tonya
Vakfıkebir              

                                                                                                                                                                                       

 NÜFUS HİZMETLERİ -  NÜFUSLA ALAKALI HERŞEY

Nüfus Hizmetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir ve kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olaylarını nüfus aile kütüklerine işlenmesi sürecini içerir. İstatistiki bilgiler tutulmakta ve bu istatistiki bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

Bugün 81 il ve bunlara bağlı ilçelerde elektronik ortamda online olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

DOĞUM


                              
Doğum olayını baba veya anne, bunlar yoksa veya kısıtlı ise vasi, resmi vekil, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri sorumlular, doğumla ilgili resmi belge ve raporları ile Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek nüfus aile kütüklerine tescil ettirirler.Ancak evlilik öncesi doğan çocuklarda anne ve babanın birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusuna baba soyadı ile , evlilik dışında doğan çocuklar ise annenin bekarlık soyadı ve bildireceği baba adı ile yazılır.

Çocuğun adını baba ve anne koyar. Milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlere uygun olmayan adlar konulamaz. Çocuk doğumundan itibaren 1 ay içerisinde bildirilmelidir.Bu süre Yurtdışında 2 aydır.

Türk vatandaşı olmayan çocuklar, anne veya babanın ve doğum belgesine istinaden yazılır.Fakat nüfus aile kütüklerine tescil edilemezler.EVLENME - NİKAH İŞLEMLERİ

Birbiriyle evlenmek isteyen erkek ve kadın, şahıslardan birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte başvurarak evlenme işlemlerini başlatırlar. Erkek ve kadın bekarlık belgesi (nüfus kayıt örneği) , fotoğraflı nüfus cüzdanı, kısıtlı ve küçük ise yasal temsilcisinin yazılı izin belgesi, 6'şar adet fotoğraf, sağlık raporları ile birlikte ilgili evlendirme memuruna başvururlar. Kadın, koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme akdi sırasında evlendirme memurluğuna, daha sonra Nüfus Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak talep edebilir. Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra,kadın sadece koca soyadını taşımak isterse bu ancak mahkeme kararı ile mümkün olur.
Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, Hakim olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir. Bunun için ikamet edilen adliyeye müracaat edilmelidir.
Türk vatandaşı olmayan erkek veya kadının evlenebilmesi için bekar olduğunu gösteren kendi makamından alacağı bekarlık belgesini usulüne uygun Türkçe tercüme ettirerek yetkili makamlara onaylatması ile evlenebilir.

BOŞANMA

Boşanma, evlilik birliğinin Asliye Hukuk Hakimliğince verilen Mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulur. Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türkiye'de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde geçerlidir.
Hakim, boşanan kadının koca soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın önceki kaydına koca soyadı ile döner.

YER DEĞİŞTİRME

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 24/10/2003 gün ve 20191 sayılı genelgesi ile Yerdeğiştirme işlemi 24/10/2003 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.

KAYIT DÜZELTME

Aile kütüklerine tescil edilmiş olan nüfus kaydının bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.Bu tür düzeltmeler,dayanak belgesindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilmesi aşamasında olan yanlışlıklar Nüfus Müdürlükleri tarafından,diğer düzeltmeler ve değiştirmeler mahkeme kararı ile yapılır.
Mahkeme tarafından yapılan düzeltme ve tamamlamalar kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mahkemenin bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.
Boşanmada olduğu gibi yabancı Mahkemenin vermiş olduğu düzeltme veya değiştirmeler için de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanınması gerekmektedir.

ÖLÜM

Ölüm olayı, kişinin varlığının hukuken sona ermesidir.
Ölüm olayını bildirmek, hastane, sağlık kuruluşları, ceza ve tutukevleri, köylerde muhtar, Askeri kıtalarda ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş, erler için kıta hekimleri, savaş, çatışma, ayaklanma, deprem, sel , doğal afet gibi ölümlerde Mülki İdare Amirinin görevlendireceği memurlar tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.
Türk vatandaşı olmayan kişilerin ölümü yetkili makamlar tarafından yine Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri de bu yabancı vatandaşların ölümlerini ilgili makamlara bildirirler.

EVLAT EDİNME

Evlat edinme, evlatlık ile evlat edinen arasında mahkeme kararıyla soy bağının kurulmasıdır.
Otuz yaşını doldurmuş kişiler, evlat edinebilir. Evlat edinen ile evlatlık olan kişi arasında 18 yaş fark olmalıdır. Evlat edinilen küçüğün anne ve babasının rızasının alınması şarttır. Evlat edinilen küçük, evlatlık alan eşlerin adlarını ve soyadlarını alır.
Anne ve babaya ait haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinen isterse çocuğa mahkeme kararında açıklanmak üzere yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilmesi sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alır. Evlatlıkla ilgili bilgiler mahkeme kararı veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
Evlatlık olayı yine mahkeme kararı tarafından iptal edilir.

TANIMA

Tanıma, babanın nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası alınır.
Tanıma senedinin düzenlenebilmesi için annenin kaydının mutlaka tespit edilmesi gerekir.
Tanınan çocuk annenin kaydına, annenin bekarlık soyadı ile kayıt edilir.
Baba adı olarak tanıyanın adı yazılır.
Tanıma ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir.
Baba ve annenin evlenmesi ve beyan etmesi durumunda çocuk, baba soyadı ile baba kaydına işlenir.

NÜFUS CÜZDANLARI

Nüfus cüzdanı, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Türk nüfus kütüklerinde kayıtlı bulunduğunu kanıtlamasının yanında, kişinin toplum içerisinde ayırt edilmesini ve tanınmasını sağlayan kimlik bilgilerini de kapsayan, Devlet ile birey arasındaki vatandaşlık bağını simgeleyen resmi belgedir.
Nüfus Cüzdanı, yanlızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan hakların kullanılmasına ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin bütün iş ve işlemlere dayanak oluşturur.
Değerli kağıt kapsamında olan Nüfus ve Aile cüzdanları Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce örneğine uygun olarak bastırılır.

NÜFUS CÜZDANI DEĞİŞTİRME - YENİLEME - KAYIPTAN ALMA

Nüfus ve aile cüzdanı talep eden kişiler, ikamet edilen mahalle muhtarlığından nüfus cüzdanı talep belgesi, aile cüzdanı için aile cüzdanı talep belgesi her kişi için ayrı ayrı olarak alır."Fotoğraf yapıştırmak isteyen kişiler son 6 ay içerisinde çekilmiş fiziki görünümüne uygun, renkli ve önden baş açık,devrim ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması gerekir.Kadınların alın, çene ve yüzleri tamamen açık olma şartıyla başörtülü fotoğraflar da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilip işleme alınmaz . Cüzdan Talep belgesindeki fotoğrafla nüfus cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafın aynı olması zorunludur."
Cüzdan talep belgelirinin düzenlenmesinde belgeyi düzenleyen kişi sorumludur.
Cüzdan talebinde bulunan kişi ile kaydın sahibinin aynı kişi olup-olmadığı konusunda tereddüt arzeden durumlarda kimlik tespiti istenebilir.
Düzenlenen nüfus cüzdanının ;ergin olanların kendilerine veya resmi vekillerine,ergin olmayanların ise ana,baba veya vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ana veya babadan biri ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanının alabilir.
Ergin olmayan çocuğun ana babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi,vasi yoksa ikinci dereceye kadar hısımları çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.
Ağır hasta olan veya seyahat etmesi sağlığına zarar verecek olan ergin kişilerin,resmi sağlık kurumu tarafından verilen raporu ibraz etmeleri halinde ergin çocuklarına nüfus cüzdanı verilir.
Nüfus cüzdanları 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir.
Aile cüzdanlarını eşlerden biri alabilir.
Eşlerden birinin ölümü halinde Aile cüzdanı düzenlenmez.

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ

Nüfus aile kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus olaylarını kapsayan nüfus kayıt örnekleri aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgelerdir.Verilen nüfus kayıt örnekleri silinti ve kazıntı yapılamaz.Nüfus kayıt örnekleri düzenleme tarihinden itibaren 6 ay için geçerlidir.Yabancı ülkelerde kullanılacak kayıt örneklerinden doğum,ölüm ve evlenme için düzenlenmiş çok dilde belgeler kullanılır.
Nüfus kayıt örneklerini isteme ve alma yetkisi,Mülki İdare Amirleri,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları,Türkiye'nin dış temsilcilikleri,adli makamlar,askerlik şubesi başkanlıkları,güvenlik kuruluşları,evlendirme memurlukları,kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile vasi ,alt ve üst soyları veya bunların resmi vekilleri,kayıt sahiplerinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları yetkilidir.Sayılanlar dışında kalan resmi daire ve kurumlar,istek nedeni açıkça belirtilmek ve yazılı olarak başvurmak suretiyle nüfus kayıt örneği isteyebilirler.
Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.
Kişilere posta ile nüfus kayıt örneği verilmez.Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkartılıp verilemez. Ancak,kişinin şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

· İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının nüfus kayıtlarındaki mevcut bilgiler arasında bağ kurmak,Kişi kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında uyum sağlamak amacıyla geliştirilen bir numara sistemidir.Bu numara değiştirilemez,bütün kamu ve kuruluşlarında esas alınır.

 

                                                    

 

 

Dünden Bugüne Trabzon |Trabzon'un Tarihi | Roma Dönemi | Komnensos Dönemi | Pontus Dönemi |

Osmanlılar Dönemi | Sümela Manastırı | Yayla Kültürü | Trabzon Haritası | Trabzon' da Turizm |

Trabzon' da Kültür | Sportif Turizm | El Sanatları | SporFındık | Kemençe | Horon | Bize Ulaşın |

|Trabzon Kaleleri | Atatürk Köşkü | Müzeler | Konaklar |Camiler Hanlar ve Hamamlar | Manastırlar |  Nüfus | Sağlık|

| Tarihi Yapıtlar | Yayla Turizmi | Turizm Merkezleri| Diğer Yaylalar | Şenlik Tarihleri | Yaylalar Arası Mesafeler | Şifalı Sular |